Tilsyn

Konklusion på pædagogisk tilsyn

Konklusionen på det pædagogiske tilsyn i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af:
▪ observationsbesøg, hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent har observeret
dagtilbuddets pædagogiske praksis
▪ data om dagtilbuddet
▪ det skriftlige materiale, som dagtilbuddet har fremsendt
▪ tilsynssamtale
Alle ”udviklingspunkter” og ”fokusområder” i konklusionen er drøftet med dagtilbuddet på
tilsynssamtalen.

Pædagogisk tilsyn i Det private børnehus Skattekisten

Dagtilbuddets navn: Det private børnehus Skattekisten
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Nethe Johansen
Dato for observationsbesøg: 29-09-2021
Dato for tilsynssamtale: 12-10-2021
Deltagere til tilsynssamtale: Helle Garner, Konstitueret leder, Mark Sonberg, Pædagog,
Susanne Holm-Hansen, Bestyrelsesformand, Nethe Johansen, Pædagogisk konsulent
Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 35
Antal huse/matrikler: 1
Medarbejdersammensætning: 40 pct. pædagoger og 60 andet (pædagogiske assistenter
og pædagogmedhjælpere). NB! Private dagtilbud er ikke forpligtet til at leve op til 60/40
fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale. Det er dog Skattekistens mål at
der skal være en større andel uddannede pædagoger end der er pt. Den lave andel
uddannede medarbejdere skyldes bl.a. at Helle Garner er konstitueret leder til der starter
en ny leder pr. 1/12 2021.
Dato for seneste tilsyn: 19-11-2019

Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn: Siden seneste tilsyn har der i dagtilbuddet være
fokus på flytning til nye lokaler i forbindelse med at dagtilbuddet er overgået fra en selvejet
institution til at være privat drevet.

Samlet vurdering
Center for Børn og Familier vurderer, at Det private børnehus Skattekisten ikke lever op til
dagtilbudsloven. Baggrunden for denne vurdering er, at der ikke foreligger en Pædagogisk
Læreplan med beskrivelser af, hvordan der konkret arbejdes med at opfylde de nationale mål
inden for hvert af de seks læreplanstemaer. Det skal aftales hvornår der skal foreligge en
Pædagogisk Læreplan.

Tilføjelse d. 15/3 2022:
Center for Børn og Familier vurderer, at Det private børnehus Skattekisten nu lever op til
dagtilbudsloven, da de har en godkendt styrket pædagogisk læreplan tilgængelig på deres
hjemmeside.

Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden i forhold til at de voksne generelt er lydhøre,
omsorgsfulde og opmærksomme på børnene. Generelt opleves det at de voksne er gode til at
understøtte børnenes selvhjulpenhed i bl.a. garderoben og børnene opfordres generelt til at hjælpe
hinanden og der opleves meget få (ubetydelige) konflikter ifm. observationsbesøget. De voksne
udviser generelt overskud og har en anerkendende tilgang til børnene.

2
Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for at tilbyde gode læringsmiljøer i mindre/ små
grupper hele dagen, der er afstemt efter børnenes udviklingstrin og interesse, og hvor de voksne
indgår i legen og bliver i aktiviteterne. Aktiviteter er i forbindelse med observationsbesøget (særligt
om formiddagen) meget voksenstyrede – dog sås god inddragelse af børnenes initiativer og ideer
samt at de voksne var fleksible nar børnene viste tegn på at de havde mistet interessen.

Læringsmiljøer hele dagen
Kommunen skal føre tilsyn med at der arbejdes med læringsmiljøer hele dagen, jf. dagtilbudsloven.
Et læringsmiljø er en kombination af processer, elementerne fra den styrkede pædagogiske
læreplan, strukturer og børneperspektivet.
Processer (interaktioner og samspil mellem børn/voksen og børn/børn)

Styrker:
▪ Børnene virker generelt glade og tillidsfulde. De synes optagede af det som de
voksne sætter i gang fx i forbindelse med samling i mindre grupper om
formiddagen, selvom det er forholdsvis voksenstyret. Det er tydeligt at det er nyt for
børnene at de opdeles i mindre grupper (stor-mellem-lille), men børnene er alligevel
”med på det”
▪ Børnene virker omsorgsfulde overfor hinanden og opfordres også til at hjælpe og
drage omsorg for hinanden af de voksne.
▪ De fleste børn mestrer selv at tage tøj af og på og beder de voksne om hjælp ved
behov.
▪ De fleste voksne er generelt gode ”sproglige rollemodeller” – der tales tydeligt og i
øjenhøjde med børnene.
Fokusområder:
▪ Enkelte børn er tydeligvis i periferien af børnefællesskabet (børn der kommer i en
udsat position). De voksne er overordnet set opmærksomme og formår i kortere
tidsrum at få børnene med, men det varer kun til den voksne ikke længere er
deltagende og understøttende, hvorefter børnene ikke længere er med i legen/
aktiviteten.
▪ Det anbefales på baggrund af ovenstående, at de voksne er mere deltagende i
legene samt sikrer at de bliver i lege/ aktiviteter i længere tid, for at understøtte børn
der har behov for at få styrket deres position og deltagelse i børnefællesskabet (jf.
det fælles pædagogiske grundlag om Leg i Ramme for Den styrkede pædagogiske
læreplan s. 18)
▪ Fokus på at alle medarbejdere/ voksne taler tydeligt og langsomt, samt at give tid til
at barnet kan nå at tænke på, hvad det vil svare eller sige. Der var flere eksempler
på at samtale med børn gik meget hurtigt og at der blev svaret på børnenes vegne
inden de havde nået selv at finde ordene. Det er vanskeligt og kræver øvelse.
▪ Det kan anbefales at de voksne hjælper hinanden med at blive opmærksomme på,
når de taler for hurtigt eller ikke giver tid til at børnene selv svarer. Evt. gennem
kollegial observation og feedback eller brug af video og fælles faglige refleksion.
Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis)
▪ Der kan ikke gives eksempler da der ikke foreligger en Pædagogisk Læreplan der
er opdateret efter Rammerne om Den styrkede Pædagogiske Læreplan.
Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis)

3
Styrker:
▪ Gode fysiske rammer indenfor, med mange rum hvor der kan arbejdes med temaer
(fx natur og science, læse/ spille spil, ”Tumle/ motorik-rum)
▪ Fleksibel anvendelse af rummene (fx var der ”stille-aktivitet” / historiefortælling i
”tumle-/motorikrummet)
▪ Gode og afskærmede lege- og aktivitetszoner i de fleste (store) rum
▪ På legepladsen er der opdelte legezoner og ”rum” der kan skærme lege og
aktiviteter.

Fokusområder:
▪ Legepladsen er ikke så stor og derfor sker der forstyrrelser når børn har brug for
plads til fx cykling. Det kræver meget involvering og guidning af de voksne.
▪ Bøger kan med fordel få en mere synlig og fremtrædende plads, samt opstilles så
børnene bliver motiverede til at ”læse” sammen eller alene. Måske kunne nogle af
bøgerne være i fællesrummet, hvor børn og voksne opholder sig i ydertimerne, hvor
mange børn ofte er trætte/ har behov for at slappe af eller blive klar til dagen. Dette
er institutionen allerede opmærksom på, og der skal ophænges hylder
(tallerkenrækker) i fællesrum og ”læserum”.
▪ Spil og legetøj er ikke synlige/ tilgængelige for børnene da de ligger på en hylde
højt oppe. Det anbefales at dette bliver mere tilgængeligt for børnene.
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv)

Styrker:
▪ De voksne er generelt gode til at afstemme sig i forhold til børnene, og tilrette eller
opbryde aktiviteter, hvis (nogle af) børnene giver udtryk for, eller viser tegn på, at de
ikke vil være med i aktiviteten mere.
▪ De voksne er generelt opmærksomme på børnenes signaler på fx at være utrygge
eller vrede/ kede af det. Der sættes ord på og hjælpes med at sætte ord på
sammen med børnene.
▪ De voksne er generelt lydhøre overfor børnenes forsøg på at sige fra og give hjælp
til/ understøtte dette.
▪ De voksne er generelt opmærksomme på at inddrage børnenes indspark og ideer i
aktiviteter – også de vokseninitierede.

Fokusområder:
▪ Fokus på at tale langsomt og tydeligt – og give tid til børnenes egne beskrivelser/
fortællinger.
▪ Fokus på at understøtte børn i udsatte positioner/ børn der ikke selv formå at have
en stabil og (i barnets egen forståelse) en betydningsfuld del af børnefællesskabet.
▪ At der opdeles i mindre grupper gennem hele dagen – også om eftermiddagen, hvor
den voksne er tilstede på en tilpas måde, og hvor den voksne har mulighed for
særligt at understøtte børn i udsatte positioner. Tilpas tilstedeværelse betyder i
dette tilfælde, at den voksne er deltagende for at understøtte barnets deltagelse i
legen, uden at overtage eller styre for meget. (Ramme for Den styrkede
pædagogiske læreplan, Det fælles pædagogiske grundlag – Børn i udsatte
positioner s. 26)

Aftaler om opfølgning
Opfølgning: Der skal være opfølgende tilsyn da dagtilbuddet ikke har en opdateret og tilgængelig
Styrket Pædagogisk Læreplan.

4
Det er aftalt at der skal foreligge en Pædagogisk Læreplan senest d. 1/3 2022*. Der gennemføres
opfølgende uanmeldt(e) tilsynsbesøg inden for 4 måneder fra tilsynet er afsluttet, hvilket er d. 2.
november 2021. Der foretages derefter et opfølgende Pædagogisk tilsyn i forår/ sommer, og
senest inden for 1 år efter det ordinære planlagte pædagogiske tilsyn – og inden udgangen af
oktober 2022.

*D. 15. marts er sagen bragt i orden, da der nu ligger en tilgængelig Styrket Pædagogisk Læreplan
på institutionens hjemmeside. Der vil som aftalt blive udført et pædagogisk tilsyn inden udgangen
af oktober 2022.

 

Tilsyn