Bestyrelsesreferat

Bestyrelsesreferat SKATTEKISTEN

 

Bestyrelsesmøde d. 06.09.21 kl 17-20.30

Til stede:

Helle, Anne Mette, Jimmi, Anette, Camilla, Sanne, Charlotte

 1. Referent
  Sanne
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 3. Regnskab
  Håber LDD når at se på regnskabet i forhold til aftrædelsesaftale + løntillæg til Helle. Vi afventer.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde (01.03.21 + 30.09.21)
  Ifølge ref. 01.03.21 forbruges omkring 37 timer for meget – der skal følges op på personaleforbruget.
  Helle ansat på 37 timer (pædagog)
  Mark ansat på 37 timer (pædagog)
  Mikkel ansat på 37 timer (PAU)
  Dennis ansat på 37 timer (PAU)
  Helle kontakter LDD for nøjagtig udregning.
  Ref. herefter godkendt.
 5. Status på situationen i Skattekisten v/Helle
  Parsonalet er positive og fortrøstningsfulde. Der er gang i rigtigt mange spændende ting.
  Der redegøres for regler fremadrettet til kommende forældremøde.
  Kommende pædagogisk tilsyn gennemføres som planlagt fra kommunens side.
  Der arbejdes på at få oprettet domænenavn og hjemmeside.
  Alia App (fungerer som Aula, bare udvidet). Standardvilkår tjekkes med LDD. Pris 495.- pr. md. Bestyrelsen bemyndiger institutionen til at købe ydelsen såfremt LDD siger god for løsningen.
 6. Ledelsesstruktur i Skattekisten fremadrettet.
  En enig bestyrelse ønsker at ansætte en leder samt udpege et personale til stedfortræder. LDD hjælper med opslag af ledelsesstilligen og ansættelsesprocessen – stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
  Ansættelsesudvalg: Sanne, Helle, Anette, Trine, Anne Mette og Johnny fra LDD.
 7. Bestyrelsens opgaver fremadrettet.
  Deltage i LDD Bestyrelseskurser, shh sender invit. til bestyrelsen.
  Charlotte har udarbejdet anbefalinger ifht. APV, shh sender disse videre til bestyrelsen.
  Kommende leder sætter holdet.
 8. Sociale arrangementer.
  Tages op til kommende forældremøde, nedsættelse af forældreudvalg.
 9. Godkendelse af nye vedtægter.
  – Forslag udarbejdet af LDD, vedhæftet. Punktet udsættes til kommende best.møde.
 10. Bestyrelsens sammensætning
  – 2 udpegende fra LDD (det skal vi være)
  – 8. best. medlemmer (vi skal være 4 ordinære og 2. suppl.)
  – Jimmi og Anne Mette er suppl.
  – Melina, Martin, Trine og Camilla ordinære
  Jævnfør vedtægter: 2 forældre vælges i lige år, 2 i ulige år
  – LDD udpegede (Sanne og Anette sidder for 4 år ad gangen)
 11. Skal personalet (på egen regning) inviteres til at deltage i kommende best.møde?
  Beslutningen tages af kommende leder. Charlotte anbefaler ikke at personalet deltager.
 12. Godkendelse/revidering af dagsorden til forældremøde d. 08.09.21
  Godkendt med tilføjelse af punktet: nedsættelse af udvalg til sociale arrangementer.
 13. Opdatering af bestyrelseslisten
  Vedhæftede liste bedes opdateret af det enkelte best.medlem inden forældremødet – returneret til SHH.
 14. Fastansættelse af mødehyppighed/mødedatoer året ud – HUSK kalender
  Helle og SHH finder en dato om ca. 3 uger
 15. Eventuelt.
  Diskuteret undervejs.

Bestyrelsesreferat